Jesus - Vem är Han
CS Lewis om Jesus
CS Lewis
CS Lewis

”Man får ofta höra av folk: "Jag går gärna med på att Jesus var en stor morallärare, men jag kan inte gå med på hans krav att själv vara Gud." Det är det enda vi inte får säga. En människa som endast vore människa och talade så som Jesus stundom gjorde, skulle inte vara någon stor morallärare. Han skulle antingen vara sinnessjuk - i nivå med mannen som påstår sig vara ett förlorat ägg - eller en djävul från helvetet. Ni måste träffa ert val. Antingen var och är denne man Guds Son eller en galning eller något ännu värre. Ni kan spärra in honom som en sinnessjuk, ni kan spotta på honom och döda honom som en demon - eller ni kan falla ned vid hans fötter och kalla honom Herre och Gud. Men låt oss slippa något beskyddande nonsens om att han var en stor mänsklig lärare. Den utvägen har han inte gett oss. ”

”Vi står alltså inför ett fruktansvärt alternativ. Denne man som vi talar om var (och är) antingen precis den han sade sig vara eller en sinnessjuk eller något ännu värre. Nu förefaller det mig uppenbart, att han varken var sinnessjuk eller ondskefull. Och följaktligen måste jag, hur underligt eller skrämmande eller otroligt det än kan tyckas, ansluta mig till den uppfattningen, att han var och är Gud. ”

När och var levde och dog Jesus?
C:a år 7 f Kr - 33 e Kr i Palestina
Varför föddes inte Jesus år 0? Jo, när man på 500-talet ville ändra tideräkningen till att räknas efter Kristi födelse, räknade munken Exiguus fel på några år.

I trettio år levde Jesus undandraget och anonymt. Sina tre sista år verkade han offentligt. Och det hände verkligen mycket under de tre åren! (i rum 4 kan du se en film som försöker måla några av dessa händelser)
Efter c:a tre år i offentligheten blev Jesus gripen. Han anklagades för hädelse av de judiska ledarna och för uppror av romarna. Han korsfästes i Jerusalem, sannolikt påsken år 33 e Kr.

Vetenskapen är så gott som helt enig om att Jesus har levat och blivit dödad, här är några utomstående källor:

Den romerske historieskrivaren TACITUS (55-120 e Kr) nämner de kristna, som härstammar från en ”Chrestus som prokuratorn Pontius Pilatus låtit avrätta…”

Hans kollega SUETONIUS (75-160 e Kr) nämner att kejsar Claudius ”från Rom jagade judarna, som under anstiftan av en Chrestus ständigt vållade oro”.

Den kände judiske historieskrivaren JOSEFOS berättar c:a år 90 om avrättningen av Jesu broder Jakob. Josefos skriver: ”broder till Jesus, den så kallade Kristus”, liksom han har en del annat att berätta om Jesus.

De äldsta bevarade handskrifterna om Jesu liv ligger väldigt mycket närmare det ursprungliga nedtecknande än övriga historiska och erkända böcker från den tiden. Och handskrifterna finns alltså bevarade i så mycket större antal.

Sannolikheten för någon avgörande förändring under resans gång måste alltså vara oerhört liten!
Ögonvittnesmål om Jesus finns samlade i bibeln. De fyra första böckerna i Bibeln handlar direkt om Jesu liv. De kallas evangelier. ”Evangelium” betyder ”gott, glatt budskap” (vill man läsa om Jesus i Bibeln, skall man alltså börja här, gå även till rum 4). Det finns betydande vetenskapliga belägg för att dessa skrifter är autentiska och trovärdiga historiska källor om Jesus.
Mera om Jesus...
Vad hände egentligen med Jesus? Vad gjorde han? Vad sade han? Här följer en kort genomgång av Jesu liv.
Födelse och barndom
Jesus föddes i ” Betlehem, en mil sydost om Jerusalem, som profeternas förutsagt . Jesu mor hette Maria. Maria var trolovad (förlovad) med Josef. Jesus var aldrig gift. Han hade syskon. Men han växte upp i den lilla staden Nasaret, i det norra landskapet Galiléen. Förmodligen fick han pröva sig Josefs yrke snickare (byggnadsarbetare). Enda skildringen av hans barndom vi har är ett besök som tolvåring i Jerusalems tempel.

Vuxenliv
Jesus var drygt 30 år då han trädda fram in för offentligheten. Hans predikningar gjorde starka intryck. ”Aldrig har någon talat som den mannen talar” Och det handlade inte bara om ord - han gjorde många tecken och under . Han samlade tolv lärjungar omkring sig som skulle följa honom för att sedan kunna berätta för omvärlden vad han sade och gjorde. De kallas också apostlar. I rum 4 kan du se en film som sammanfattar mycket av det Jesus sade och gjorde.

Korsfästelsen
Efter c:a tre år i offentligheten blev Jesus gripen. Ledarna i hans eget folk anklagade honom för hädelse, och fick ockupationsmakten romarna att döma honom till korsfästelse. Detta skedde påsk 30 eller 33 e Kr. Efter korsfästelsen trodde alla att det var slut med Jesus. Också lärjungarna.

Uppståndelsen
Men något märkligt hände. På påskdagens morgon var graven tom. Den uppståndne visar sig för den ene efter den andre. Uppståndelsen blir beviset för lärjungarna att Jesus är Messias och Guds Son. Och att döden inte har sista ordet i tillvaron. Vad underbart om det är sant! Men kan det vara sant? Här ger tre kända personer sina svar:
Carl-Erik Sahlberg, känd präst i Klara i Stockholm, sammanfattar saken på ett enkelt sätt i sin Bok ”Min tro” . Stefan Gustavsson, skärpt kristen analytiker, gör en lite mer ingående genomgång av argumenten. Stanley Sjöberg, känd pingstpastor, berättar vad uppståndelsen kan betyda för oss, när vi börjar tro på den.

Missionsbefallning, himmelsfärd och pingst
Innan Jesus lämnade jorden, gav han lärjungarna ett löfte och befallning att sprida det glade budskapet till hela mänskligheten, vi brukar kalla den ”missionbefallningen, Efter 40 dagar återvände Jesus till sin Fader i himmelen (”himmelsfärden”). Tio dagar senare, på Pingstdagen, sker det som både profeter och Jesus själv lovat: Guds sänder sin Ande till lärjungarna - och till var och en som sätter tro till Jesus. När vi tar emot den helige Ande får vi hjälp att förstå det här med Jesus, och blir fyllda av samma liv som lärjungarna blev.
Jesu uppståndelse
Att Jesus levt och blivit dödad är knappast ifrågasatt rent vetenskapligt. Den kanske största frågan kring honom är om han uppstod från de döda. Här följer några vetenskapliga motiveringar till sanningshalten i detta påstående:

BENGT HOLMBERG har varit professor i nya testamentet exegetik - tolkningen av de ursprungliga texterna. Han har skrivit boken ”Människa och mer - Jesus i forskningens ljus”. Han ställer frågan: Är Jesu uppståndelse rimligt belagd för en historiker? Här kommer ett utdrag:
Jag vill hävda att dessa tre fakta - att Jesus dog, att graven var tom på tredje dagen, att flera människor säger sig ha träffat Jesus levande igen - förklaras enklast och bäst om uppståndelsen ägt rum. (se längre text i skattkistan)
Den historiske Jesus

EVANGELIET ENLIGT DE UTOMBIBLISKA KÄLLORNA

De fyra evangelierna i NT är de primära källorna som talar om Jesu liv och verksamhet. Men som vi sett finns det beaktansvärda uppgifter i icke-kristna rapporter som bekräftar evangelieberättelserna. Det handlar i första hand om romerska och judiska källor från det första århundradet. I korthet informerar de oss om att:

 1. Jesus var en judisk man från Israel,
 2. han verkade i Judéen någon gång mellan år 26-36 e.Kr.,
 3. han levde ett dygdigt liv och var känd som en vis man och lärare för sina lärjungar,
 4. han korsfästes vid påsktiden av Pontius Pilatus under kejsar Tiberius regeringsperiod,
 5. hans fiender medgav att han utförde ovanliga gärningar som de kallade "trolldom",
 6. hans lärjungar trodde att han uppstått från de döda på den tredje dagen,
 7. han är upphovet till den kristna rörelsen, som startade i Judéen,
 8. han hade en bror som hette Jakob och som avrättades år 62 e.Kr.,
 9. hans lilla skara av lärjungar växte snabbt trots att han avrättats och den nya rörelsen spred sig ända till Rom, där den mötte hårt motstånd samt att
 10. hans lärjungar förnekade polyteism, levde moraliska liv och dyrkade honom som gudomlig.

Allt detta bekräftar den syn på Jesus Kristus som också ges oss i Nya Testamentets evangelier och andra tidiga källor om de första kristna.

Läs hela artikeln här...
Sammanfattning
Forskaren STEFAN GUSTAVSSON:
Majoriteten av historiker och NT-forskare bejakar grunddragen i evangeliernas berättelse om Jesu sista dagar: han fängslades, korsfästes, togs död ner från korset och lades i en offentligt känd grav. Några dygn senare var graven tom och kroppen borta. Samtidigt började människor hävda att de mött Jesus uppstånden; en erfarenhet som hade livsförvandlande konsekvenser för dem.

Nyckelfrågan:
Vad är den bästa förklaringen till det som hände efter Jesus avrättning?

Varje svar måste ge en sammanhängande förklaring till fyra historiska fakta:

 • Jesus avrättades och begravdes under fredagen
 • Söndag morgon var graven tom (vad hände med kroppen?)
 • Hundratals vittnena intygade att Jesus uppstått (vad hade de varit med om?)
 • Lärjungarna förändrades oväntat (vad orsakade skiftet från rädsla till oräddhet?)

Genom historien har olika teorier prövats. Som att Jesus var skendöd, att någon stal kroppen ur graven, att lärjungarna ljög eller hallucinerade, att erfarenheterna av den uppståndne var av psykologisk art … Ingen av teorierna har övertygat. De har för låg grad av förklaringsförmåga och gör inte rättvisa åt faktaunderlaget. Kvar står de första kristnas svar: Gud uppväckte Jesus – och bitarna faller på plats.

Detta är endast smakprov på den vetenskapliga syn som bekräftar Jesus såsom han beskrivs i Bibeln. Mycket mer finns att läsa och se i skattkistan nedan.
"Han var bara en av tusentals som dött på ett kors. En i mängden av alla som sagt sig ha svaren på livets problem och gåtor. Ändå – tvåtusen år senare – är han den viktigaste personen i miljoner människors liv. Vem var han? Eller – om han har rätt – vem är han?" (Joakim Lundqvist)

Artiklar:

Uppståndelsen – tänk om det osannolika är sant

Världen idag sammanfattar två artiklar i Svenska Dagbladet i vilka Dick Harrison går igenom vad som är känt om Jesu död på korset, och försöker finna historiska förklaringar till den tomma graven.

Läs artiklen här...

Leder inte alla vägar till Gud? analys av Olof Edsinger

"Jesus förtjänar vår tro och lydnad för att han och ingen annan är vår Skapare, vår Frälsare och vår Domare. Som kyrka kan vi därför inte annat än förkunna Jesus som den ende med förmåga att öppna vägen till gemenskapen med Fadern." SEA:s Olof Edsinger skriver om Jesu unicitet.

Läs artikeln här...