Vad säger bibeln om Jesus
Jesus om sig själv

Guds namn

Vem är du, Gud? Vad heter du? - Så frågade Moses redan i bibelns andra bok:
"Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad skall jag då svara?" Gud sade: "Jag är den jag är. Säg dem att han som heter 'Jag är' har sänt dig till dem." (2 Mos 3:13f )

JAG ÄR” är alltså själva gudsnamnet, så heligt att judar ofta inte vågar uttala det. Det brukar skrivas med de fyra hebreiska konsonaterna för JHWH:  הוהי

Jesus använder ”Jag är”

Det oerhörda, utmanande - som kom myndigheterna att korsfästa Jesus för hädelse  - var att han använde gudsnamnet Jag är om sig själv:
Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till. (Joh 8:58)
Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är den jag är. Joh 13:19
När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är
(Joh 8:28)

De sju JAG-ÄR-orden

Sju gånger säger Jesus Jag är …. , med ett tillägg som har ett uppmuntrande budskap till var och en .
Vi läser dem i Johannesevangeliet:

1. JAG ÄR livets bröd.
Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. (6:35 )
Hunger - tomheten som all världens goda inte kan mätta. Törsten - efter något annat som håller. Jesus har det! Och det han har, tar aldrig slut.

2. JAG ÄR världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."  (8:12)
Det kan bli mörkt många gånger. Jesus lovar:  om vi följer honom skall det aldrig behöva bli så mörkt att det inte finns ett hopp och en väg framåt.

3. JAG ÄR grinden (10:7)
Hur skall vi kunna komma in i livet med Gud och hans frälsning? Var finns själva ingången?
Nyckeln,  koden, grinden  heter Jesus. Så vi vet det och inte söker någon annanstans förgäves

4.  JAG ÄR den gode herden (10:11-16)
Att ge sig ut i världen utan karta och kompass är inte lätt. Tänk om det funnes någon som vet mer. Någon man vågar lita på. Någon som kan visa vägen  Någon som kan ta hand om en. Jag är den gode herden …

5. JAG ÄR uppståndelsen och livet.
Den som tror på mig skall leva om han än dör. (11:25)
När vi genom tron är förenade med honom behöver vi inte vara rädda för att dö. Den fysiska döden kan då inte göra oss någon skada, bara bli sista redskapet att föra oss till det som är mycket större och mycket bättre.

6. JAG ÄR vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (14:6)
Jesus är den genom vilken vi får kontakt med Gud, får våra ögon öppnade för sanningen (ordet betyder egentligen ”verkligheten”) och kommer in i det liv Gud vill ge oss.

7. JAG ÄR den sanna vinstocken   (15:1)
När vi genom dopet förenats med Jesus och lever i kontakt med honom, kan hans liv flöda in i oss så att vi i  vår tur kan vara redskap för det goda han vill uträtta för mänskligheten.

MÄNNISKOSONEN

En märklig profetia

Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras. Daniels bok i Gamla testamentet, Dan 7:13f
Först: en som tycks vara en människa.
Nu: förs fram inför den gamle = Gud Fadern.
Där: får evigt välde, ära och rike - jämför det vi tillskriver Gud, när vi ber Fader vår:”Ditt är riket och makten och äran, i evighet”

Jesu favoritnamn

”Människosonen” är väl inte att namn på Jesus som vi brukar speciellt ofta. Men det är faktiskt det namn som Jesus helst använder om sig själv. Kanske därför att det namnet kombinerar hans jordiska ringhet med hans himmelska härlighet.

En ringa, lidande tjänare

Människosonen skall lida mycket och bli föraktad? (Matt 20:28 )
Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." (Luk 19:10)

Vändpunkten

Inför korset säger Jesus:
"Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. (Joh 12:23)
Efter uppståndelsen och himmelsfärden, när han satt sig på Guds högra sida och sänt den helige Ande till vår hjälp, skall människor börja fatta det här med Människosonen:
När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är (Joh 8:28)

Som upphöjd

handlar framför allt om fyra saker:

  1. Han sitter nu på Maktens (=Guds) höra sida, som medregent
  2. Han skall komma tillbaka i stor härlighet, med himmelens alla änglar
  3. Han kommer då för att döma världen
  4. Och han skall då fråga oss om vår tro.

Några bibelord om detta:
Fadern har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen (Joh 5:27)
När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. (Matt 25:31)
Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen." (Joh 1:51)
Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?" (Luk 18:8)

GUDS SON

… alla som ser Sonen …skall ha evigt liv

Kan det verkligen vara möjligt att Jesus  är Guds Son? Att Gud på något sätt kommit  till vår jord? 
Är det bara inte för mycket, när man söker sig till tro? - Det kan ta tid att ta det till sig. Men det är faktiskt detta som blev och är kyrkans tro.

Änglarna kallar honom för det

Ängeln Gabriel till Maria, när hon får veta att hon skall föda Jesus:
Barnet skall kallas heligt och Guds son. (Luk 1:35)

Och de kända orden till herdarna vid Jesu födelse:
Samma natt var några herdar ute på fälten utanför staden och vaktade sina får.
Plötsligt stod en ängel framför dem, och Guds härlighet lyste omkring dem. De blev fruktansvärt rädda,
men ängeln lugnade dem.Var inte rädda!, sa han. Jag kommer till er med en fantastisk nyhet, och den gäller alla!
I natt har Frälsaren fötts i Betlehem. Han är Messias, Herren.
(Luk 2:8-11)

Samtida människor kallar honom för det

Marta i Betania:
Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. (Joh 11:27)

Petrus, efter flera år:
"Du är Messias, den levande Gudens son.  (Matt 16:16)

Den romerske officeren som såg Jesus dö på korset
Den mannen måste ha varit Guds son. (Mark 15:39)

Evangelisten Johannes
för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn. (Joh 20:31)

Han själv kallar sig för det

När översteprästen vid rättegången frågar direkt på sak: Är du Messias? svarar Jesus:
Det är jag (Mark 14:61)

Utan Guds hjälp kan vi inte tro det:
Ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. (Matt 11:27)

Visst - det brukar ta tid att våga tro det. Men om man väl börjar göra det, blir det trons starkaste fundament: ”Jag vet på vem jag tror….”.

Ett löfte

Den som fått upp ögonen för denna hemlighet (”ser Sonen” i Jesus), och tror och bekänner Jesus på det viset, får av honom ett ovillkorligt löfte inför framtiden:

Alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. (Joh 6:40)

Moses och profeterna talade om Jesus

"Jesus uppfyllde mer än trehundra profetior, av vilka tjugonio gick i uppfyllelse på en enda dag - dagen då han dog"
(Nicky Gumbel i boken "Livets frågor").

En profetisk bibel

Bibeln påstår sig förmedla ord från Gud. I dessa ord ingår även förutsägelser av framtiden. Kan vi se att sådana förutsägelser också uppfylls, har vi ett tydligt tecken på att Gud står bakom, och att det finns en plan för världshistorien.

Profetior om Messias

Ju längre fram i gamla testamentet (som skrevs före Jesu tid), ju mer handlar det om en kommande mäktig person, som skall vara det avgörande redskapet i Guds hand. Han kallas ”Messias”, ett hebreiskt ord, som betyder ”smord”. Kungar kröntes genom att smörjas med olja. Skall man översätta ”smord” till Nya testamentets språk grekiska, blir det ”Kristus”!

Profetia om födelsen

En av de tydligaste profetiorna om Jesus gäller platsen för hans födelse. Profeten Mika skriver 700 år före Kristus:
Men från dig, Betlehem i Efrata,  så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna. (Mika 5:2)

Profetior om hans död

Ett märkligt kapitel hos profeten Jesaja (som också levde 700 år före Kristus) handlar om ”Herrens lidande tjänare”. Här beskrivs en person som skall bli på en och samma gång skall bli mer beundrad än ändra, mer föraktad än ändra, och som just gonom sin död skall bli till av görande betydelse för världen. Läs gärna Jesaja 53 i sin helhet, det är värt besväret!

Storhet och förundran
Se, min tjänare skall ha framgång, han skall bli upphöjd och stor och högt uppsatt … skall han väcka förundran hos många folk, ja, konungar skall förstummas i förundran över honom

Ringa, föraktad, offerlamm
… hans utseende  var vanställt, hans gestalt oansenligare än andras …
… föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man
… så föraktad att vi höll honom för intet
… han blev plågad, fastän han ödmjukade sig
… lik ett lamm som förs bort att slaktas

Med avgörande betydelse för världen
… vi  gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg,
men Herren lät allas vår missgärning drabba honom.
… det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig
…  straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.

En annan tydlig profetia om Jesus död är Psaltarens 22 psalm. Jesus citerar själv orden på korset. Han känner uppenbarligen igen sig i orden och förstår att psalmen handlar just om denna stund - kanske världens viktigaste…
Här målas hånet, den korsfästes fysiska och själsliga plågor, hur man kastar kott om hans kläder, hur han törstar och till slut utlämnas åt döden.
Men också om en fortsättning: Hela jorden skall minnas det som skedde där (tänk på korset som kristendomens symbol). De betrycka skall prisa honom för hans offer och bli fyllda av livsmod tack vare det han gjort. Sist konstateras det mäktigt: ”Han grep in”

Fler profetior

Messias skulle:
Födas i Betlehem
Profeter
Mika 5:2
Apostlar
Matt 2:1-6
Luk 2:1-20
Födas av en jungfru
Profeter
Jes 7:14
Apostlar
Matt 1:18-25
Luk 1:26-38
Bli en profet som Mose
Profeter
5 Mos 18:15,18-19
Apostlar
Joh 7:40
Tåga in med triumf i Jerusalem
Profeter
Sak 9:9
Apostlar
Matt 21:1-9
Joh 12:12-16
Förkastas av sina egna
Profeter
Jes 53:1,3
Ps 118:22
Apostlar
Matt 26:3-4
Joh 12:37-43
Apg 4:1-12
Bli förrådd av en av sina lärjungar
Profeter
Ps 41:10
Apostlar
Matt 26:14-16, 47-50
Luk 22:19-23
Ställas inför rätta och dömas skyldig
Profeter
Jes 53:8
Apostlar
Matt 27:1-2
Luk 23:1-25
Stå tyst inför sina åklagare
Profeter
Jes 53:7
Apostlar
Matt 27:12-14
Mark 15:3-4
Luk 23:8-10
Bli slagen och bespottad
Profeter
Jes 50:6
Apostlar
Matt 26:67
Mark 14:65
Bli hånad och förlöjligad
Profeter
Ps 22:7-8
Apostlar
Matt 27:39-44
Luk 23:11,35
Dö på ett kors
Profeter
Ps 22:14,16-17
Apostlar
Matt 27:31
Mark 15:20,25
Möta döden ihop med brottslingar och be för sina fiender
Profeter
Jes 53:12
Apostlar
Matt 27:38
Luk 23:33-34
Erbjudas ättika och galla
Profeter
Ps 69:21-22
Apostlar
Matt 27:34
Joh 19:28-30
Få sina kläder bortlottade
Profeter
Ps 22:18
Apostlar
Matt 27:35
Joh 19:23-24
Inte få sina ben sönderslagna
Profeter
2 Mos 12:46
Apostlar
Joh 19:31-36
Dö som ett offer för synd
Profeter
Jes 53:5-6, 8, 10-12
Apostlar
Joh 1:29
Joh 11:49-52
Apg 10:43
Apg 13:38-39
Uppstå från de döda
Profeter
Ps 16:10
Apostlar
Matt 28:1-10
Apg 2:22-32
Sitta på Guds högra sida
Profeter
Ps 110:1
Apostlar
Mark 16:19
Luk 24:50-51

Här planeras mera innehåll

Jag är!

Jesus kallas 'Jag är'